Ny tågpendel Göteborg – Piteå!

Träfraktkontoret i Göteborg och dotterbolaget TFK Logistics etablerar en järnvägspendel från Piteå till Göteborgs Hamn. Utvecklingen innebär att Träfraktkontoret kan erbjuda Stenvalls Trä AB och andra företag i regionen en elektrifierad transportlösning från och till Norrbotten med tåg.


Genom att etablera en järnvägspendel till Göteborg kan Träfraktkontoret erbjuda Norrbottens skogsindustri effektiva logistiklösningar till hela världen – detta med en låg miljöpåverkan. Skogsindustrin får fler alternativ vilket stödjer Träfraktkontorets målsättning om att erbjuda kunderna effektiva och hållbara transporter.
Järnvägspendeln, som drivs av dotterbolaget TFK Logistics, erbjuder sedan den 10 december två tåg per vecka på sträckan mellan Göteborgs hamn och Piteå. I Piteå ankommer tåget såväl hamnen som terminalen hos Stenvalls Trä på Lövholmen. Tågen kommer att innehålla trailers, bulk- och tankcontainrar samt traditionella sjöcontainers, och på ett år räknar TFK Logistics med att transportera 6 000 enheter i tågen. Teoretiskt kan företag som lastar sitt gods i Piteå ha sitt gods ombord på ett direktgående oceanfartyg som lämnar Göteborg på sin resa ut i världen 48 timmar senare.

Logistiklösningen ger inte bara företagen i regionen ett tidseffektivt transportalternativ till containerfrakt på Östersjön, utan även en hållbar logistiklösning som ger en stor CO2-besparing. Enligt forskningsinstitutet IVL:s beräkningar medför logistiklösningen 80–90 % reduktion av utsläppen av klimatgaser relativt en feederbåt från Piteå eller annan Ostkusthamn. Feederbåten från Piteå når Örnsköldsvik med samma klimatutsläpp som tåglösningen gör hela vägen till Rotterdam. Således en smart klimatlösning för Europa som hela världen.

– Vi hittade snabbt ett bra samarbete med Träfraktkontoret och tillsammans arbetar vi nu för att bidra till att järnvägspendeln även ska ge andra företag i regionen bra logistiklösningar. Den ger regionens företag ett jämnare logistikflöde med säkrade leveranser, den sänker fraktkostnaderna, och vi minskar gemensamt vår klimatbelastning, säger Roger Bergman, Marknadschef på Stenvalls Trä AB.

Träfraktkontoret är mycket glada för möjligheten att skapa effektiva logistiklösningar för näringslivet i Norrbotten. Regionens sågverk, massa- och pappersbruk kommer få tillgång till kostnadseffektiva, stabila och miljömässigt hållbara lösningar till sina köpare i såväl Europa som resterande världen.